Algemene voorwaarden TS MTB Adventure

Artikel 1 – Definities

TS MTB Adventure: De organisator die de Reis samenstelt en deze aanbiedt.
Reis: een door TS MTB Adventure georganiseerd programma.

Reiziger: iedere persoon die met TS MTB Adventure een overeenkomst betreffende een Reis sluit of wil sluiten en iedere persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om te reizen;
(Reis)overeenkomst: een overeenkomst inclusief deze voorwaarden waarbij TS MTB Adventure zich jegens de reiziger verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde programma.

Reisdienst: personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, accommodatie of een andere toeristische dienst voor zover deze diensten vallen binnen de definitie van artikel 7:500 sub a BW.
Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals hulppersonen (accommodatie verschaffers/vervoerders/externe gidsen/trainers/etc.) van TS MTB Adventure.
Accommodatie: Het verblijf in een accommodatie dat een reiziger kan boeken via TS MTB Adventure bij het door TS MTB Adventure georganiseerde programma. TS MTB Adventure treedt op als bemiddelaar ten aanzien van de boeking van de accommodatie.

Accommodatieaanbieder: De partij die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan reizigers overnachtingen aanbiedt. Indien een reiziger via TS MTB Adventure een accommodatie boekt, sluit de reiziger een overeenkomst met de accommodatieaanbieder met betrekking tot de overnachting(en).

Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet. Pakketreizen vallen onder de garantie regeling van STO Garant
Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Werkdagen: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de erkende feestdagen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten afgesloten zowel met consumenten als met bedrijven. Indien de reisorganisatie dit in publicatie vermeldt kunnen deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere diensten.

2.2 Voor risicovolle reizen kunnen afwijkende bepalingen gelden, waarvan de toepasselijkheid in de desbetreffende aanbiedingen zal zijn bedongen.

2.3 Indien een reiziger via TS MTB Adventure een accommodatie boekt, gelden ten aanzien van de geboekte accommodatie de voorwaarden van de betrokken accommodatieaanbieder.

2.4 Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

 

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van TS MTB Adventure.

3.2 De aangeboden Reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van de Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door de TS MTB Adventure verstrekte informatie. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.3 Boekingen via de website waarin alle gewenste persoonlijke gegevens worden verstrekt, worden, ongeacht de vertrekdatum, als officiële boekingen beschouwd.

3.4 Alle offertes voor individuele reizen cq Maatwerkreizen zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende werkdag (ma-vr) zonder opgaaf van redenen worden herroepen door TS MTB Adventure. Ook als de klant na acceptatie van TS MTB Adventure een bevestigingsmail heeft ontvangen.

3.5 De reiziger zal aan TS MTB Adventure voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele andere reiziger(s) verstrekken.

3.6 Indien de Reiziger bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de Overeenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van TS MTB Adventure aan de Reiziger dat de voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

3.7 Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die persoon – relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.

3.8 TS MTB Adventure stuurt na de boeking van de reis een boekingsbevestiging al dan niet samen met een (aanbetaling)factuur. Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.

3.9 Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie (bv folder, website) van TS MTB Adventure maken de hierin opgenomen gegevens deel uit van de overeenkomst.
Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden TS MTB Adventure niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat TS MTB Adventure heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Reiziger navraag te doen.

3.10 Indien de Reiziger uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan de TS MTB Adventure als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst. TS MTB Adventure dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Wijst TS MTB Adventure het vereiste af dan komt er geen overeenkomst tot stand. Bevestigt de Organisator het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de Overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet TS MTB Adventure de Reiziger een nieuw aanbod.

3.11 De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Indien een minderjarige (<18 jaar) reist zonder de personen die het gezag over de minderjarige hebben, dienen deze personen binnen 7 dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen naar TS MTB Adventure. De reisovereenkomst komt pas tot stand na ontvangst van deze verklaring.

3.12 TS MTB Adventure treedt slechts op als bemiddelaar in het regelen van verblijf t.b.v. de deelnemers. Bij de boeking van verblijf via TS MTB Adventure komt er een overeenkomst tot stand tussen de reiziger en de betrokken accommodatieaanbieder.

3.13 TS MTB Adventure draagt geen verantwoording voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.

 

Artikel 4 – Informatie door TS MTB Adventure

4.1 De gepubliceerde reissommen gelden, tenzij anders aangegeven, per persoon. Hierin zijn de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld inbegrepen. Kosten die buiten de reissom vallen worden afzonderlijk genoemd bij het prijzenoverzicht.

4.2 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze TS MTB Adventure bekend waren op het moment van de druk van de publicatie. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

4.3 Tijdig voor aanvang van de Reis en uiterlijk bij het verstrekken van de laatste reisinformatie ontvangt de Reiziger uitgebreide informatie over de geboekte Reis waaronder informatie over de inhoud en starttijdstip van het programma en de voorbereiding hierop.

4.4 De Reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten zoals een geldig paspoort of, waar toegestaan, een Identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, rijbewijs en verzekeringsbewijs.

4.5 Indien de reiziger de reis niet of slechts gedeeltelijk kan maken wegens het ontbreken van enig geldig document, komen de daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de reiziger.

4.6 De laatste reisinformatie wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger (digitaal) toegezonden tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de Reiziger de reisinformatie niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze de Organisator onverwijld op de hoogte te stellen.

4.7 Garantieregeling STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt TS MTB Adventure gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl
Bij elk (reis)aanbod van TS MTB Adventure wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan TS MTB Adventure, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van TS MTB Adventure niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt. 

4.8 TS MTB Adventure verplicht de Reiziger om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten die risicosporten zoals mountainbiken of activiteiten in bergachtig terrein dekt.

 

Artikel 5 – Informatie door de Reiziger

5.1 Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Reiziger die de boeking verricht alle voor de Reis relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere Reizigers. In het bijzonder betreft dit informatie over de Reizigers of de samenstelling van de groep indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen tijdens de Reis.

Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan dit tot gevolg hebben dat de Reiziger van deelname wordt uitgesloten door TS MTB Adventure of de Reisdienstverleners. De Reiziger is in dat geval de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 verschuldigd. Andere hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.

5.2 Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij TS MTB Adventure
in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.

 

Artikel 6 – Betaling

6.1 Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een bedrag te worden aanbetaald dat gelijk is aan 30% van het totale factuurbedrag tenzij in de betreffende publicatie anders is aangegeven.

6.2 Het restant van de factuur moet uiterlijk 49 dagen voor de dag van vertrek in het bezit te zijn van TS MTB Adventure.

6.3 Indien de reis een pakketreis betreft valt de boeking en de betaling onder STO Garant. De Betaling van het boekingsbedrag gaat via het betaalsysteem van STO Garant. De betaling dient te worden gedaan aan de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze Stichting Derdengelden verwerkt alle betalingen voor STO Garant. De betaling van de reiziger wordt gewaarborgd op de derdengeldenrekening tot de dag na afloop van de boeking.

6.4 Bij een niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim en wordt daardoor of namens TS MTB Adventure schriftelijk op gewezen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. TS MTB Adventure heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen in artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

6.5 Indien de overeenkomst binnen 49 dagen voor de dag van vertrek tot stand komt, moet direct het gehele factuurbedrag worden voldaan.

6.6 Indien de Reiziger niet betaald binnen de hierboven genoemde of op de factuur vermelde termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.

6.7 De Reiziger is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de Reiziger vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40.

6.8 Indien de Reiziger in verzuim is kan TS MTB Adventure het toezenden van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft TS MTB Adventure het recht de Reiziger uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan TS MTB Adventure de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de Reiziger in rekening brengen. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van TS MTB Adventure onverlet.

 

Artikel 7 – Indeplaatsstelling

7.1 De reiziger kan zich laten vervangen door een ander indien de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden. De Reiziger verzoekt de Organisator uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Reis, althans met in achtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken instanties/organisaties/ dienstverleners dit toelaten.

7.2 De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

 

Artikel 8 – Wijziging door de Reiziger

8.1 De Reiziger die de Reis heeft geboekt kan TS MTB Adventure Schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. TS MTB Adventure is hier niet toe gehouden. De Organisator stelt de Reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

8.2 Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering. Uitzondering hierop vormt een extra overnachting voorafgaand of na afloop van het geboden programma. Vermindering van het aantal betalende passagiers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annuleringsregeling van artikel 9 van toepassing.

 

Artikel 9 – Annulering door de Reiziger

9.1 De Reiziger kan de Overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de Reis opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Bij voorkeur per email. De datum waarop de schriftelijke opzegging door TS MTB Adventure wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17:00 uur of buiten werkdagen om wordt de volgende werkdag (ma-vr) gezien als de datum van ontvangst.

9.2 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door de reiziger is iedere reiziger naast de boekingskosten ook annuleringskosten verschuldigd.

9.3 De annuleringskosten van de overeenkomsten zijn:

– bij annulering t/m 93 dagen voor vertrek: 15% van de reissom

– bij annulering vanaf 93 dagen t/m 49 dagen voor vertrek 30% van de reissom

– bij annulering vanaf 49 dagen t/m vertrek dag 100% van de reissom

 

Artikel 10 – Wijziging door TS MTB Adventure

10.1 TS MTB Adventure heeft het recht voor aanvang van de Reis de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De Reiziger wordt hier Schriftelijk en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.

10.2 TS MTB Adventure is verplicht de reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de aanvangstijd van de reis.

10.3 TS MTB Adventure heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op een of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden.

10.4 Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan: omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van TS MTB Adventure aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. De reisorganisatie moet de reiziger binnen twee werkdagen nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger is toe te rekenen. De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen.

10.5 Programmawijzigingen zijn geen reden om de reisovereenkomst te ontbinden. TS MTB Adventure zal zich ten alle tijden inspannen om een zo goed mogelijk alternatief programma aan te bieden indien het reguliere programma, vanwege omstandigheden niet kan worden uitgevoerd. De reisorganisatie is verplicht de reiziger over het alternatieve programma te informeren. Het alternatieve programma dient zo gelijkwaardig mogelijk te zijn met het originele programma. Als het alternatieve programma extra kosten met zich mee brengt, dan zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer. De reisorganisatie is verplicht eventuele extra kosten zo laag mogelijk te houden.

10.6 Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de Reis verminderen, heeft de Reiziger recht op passende prijsverlaging.

10.7 De gevolgen van de Brexit kunnen worden gerekend onder gewichtige omstandigheden welke kunnen leiden tot het aanpassen van het reisprogramma, dan wel de kosten ervan. Bij extra kosten kunnen deze door TS MTB Adventure worden doorgerekend aan de reiziger.

 

Artikel 11 – Opzegging door TS MTB Adventure

11.1 Bij gewichtige omstandigheden heeft TS MTB Adventure het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de Reiziger alle voor de Reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

11.2 Indien TS MTB Adventure de overeenkomst opzegt dient dit schriftelijk (per email) en uiterlijk een maand voor de uitvoering van de overeenkomst te gebeuren. De reiziger kan dan kosteloos omboeken naar een andere reis. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d.

11.3 Ingeval de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de Reiziger onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft TS MTB Adventure het recht de Overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van TS MTB Adventure onverlet.

 

Artikel 12 – Verantwoordelijkheid

12.1 TS MTB Adventure is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Reisdiensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze Reisdiensten door de Organisator zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd.

12.2 TS MTB Adventure verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens van de Reisleider en in voorkomend geval diens lokale vertegenwoordiger voor noodsituaties.

12.3 TS MTB Adventure zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden. Indien TS MTB Adventure niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij TS MTB Adventure bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

 

Artikel 13. (non)-Conformiteit en overmacht

13.1 TS MTB Adventure dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

13.2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17.

13.3 TS MTB Adventure draagt er zorg voor dat de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst wordt verholpen. Deze verplichting vervalt indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van tekortkoming en de waarde van de betreffende Reisdiensten.

13.4 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is TS MTB Adventure verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

 1. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
 2. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden Voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
 3. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die TS MTB Adventure of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
 4. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan
 5. overmacht als bedoeld in lid 5 van dit artikel.

13.5 Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

13.6 Indien de tekortkoming niet wordt verholpen binnen een door de Reiziger gestelde redelijke termijn heeft de Reiziger de mogelijkheid de tekortkoming zelf te verhelpen en om terugbetaling van de uitgaven te verzoeken.

13.7 TS MTB Adventure bemiddelt bij de boeking van accommodatie bij de door haar georganiseerde programma’s, cursussen en activiteiten. Als bemiddelaar is TS MTB Adventure zodoende niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar geboekte accommodaties. Op de geboekte accommodaties zijn de (algemene) voorwaarden van de betrokken accommodatieaanbieders van toepassing. TS MTB Adventure is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar verleende bemiddelingsdiensten, zoals een juiste advisering en een correcte afhandeling van de opdracht, boeken van de reisonderdelen, en betaling aan de betrokken accommodatieaanbieders.

 

Artikel 14 – Hulp en bijstand

14.1 TS MTB Adventure verleent de Reiziger onverwijld hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

14.2 TS MTB Adventure brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.

 

Artikel 15 Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

15.1 De Reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Reiziger oploopt als gevolg van tekortkoming, voor zover de tekortkoming is te wijten aan:
a. de Reiziger;

 1. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokkenen de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen;
 2. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
  15.3 Indien TS MTB Adventure aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

15.4 TS MTB Adventure is niet aansprakelijk voor schade van de Reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.

15.5 Iedere aansprakelijkheid van TS MTB Adventure voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van TS MTB Adventure.

15.6 Indien TS MTB Adventure jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.

15.7 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van TS MTB Adventure gelden ook ten behoeve van werknemers van TS MTB Adventure.

15.8 Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de Reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.

15.9 Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door TS MTB Adventure verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door TS MTB Adventure of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.

 

Artikel 16 – Verplichtingen Reiziger

16.1 De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van TS MTB Adventure ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zelf bij de reisleiding het exacte tijdstip van vertrek aan de terugreis na te vragen.

16.2 Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, heeft TS MTB Adventure dan wel de Reisdienstverlener het recht de Reiziger de verdere deelname aan de Reis of Reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De Reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Reiziger. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

16.3 Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van TS MTB Adventure of Reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de Reiziger, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op de Reis en andere Reizigers, het risico op schade en de veiligheid van de Reizigers en anderen.

16.4 De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Reiziger vrijwaart TS MTB Adventure van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

 

Artikel 17 – Klachten

17.1 Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de reisleiding ter plaatse, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de reisorganisatie.

17.2 De kosten van de noodzakelijke communicatie met TS MTB Adventure komen voor rekening van TS MTB Adventure tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijze niet hadden behoeven te worden gemaakt. De Reiziger dient voor zover mogelijk de kosten te beperken onder meer door gebruik te maken van communicatie via WhatsApp en e-mail.

17.3 Alle klachten die volgens de Reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen uiterlijk binnen twee maanden na terugkomst, Schriftelijk en met redenen omkleed bij TS MTB Adventure te zijn ingediend. TS MTB Adventure is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.

17.4 Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost heeft de reiziger het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Dit vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van de reis of indien de reis geen doorgang heeft gevonden een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.

17.5 Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het lid 1 van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van TS MTB Adventure door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

 

Artikel 18 – Faillissement of surseance van betaling

18.1 Indien TS MTB Adventure in faillissement of surseance van betaling terecht komt treedt de garantieregeling van STO Garant in werking voor reeds gedane betalingen voor toekomstige reizen en reizen op dat moment in uitvoering.

18.2 Bovenstaande garantieregeling is alleen van toepassing op pakketreizen aangeboden door TS MTB Adventure. Niet-pakketreizen kunnen ook onder de STO Garant regeling vallen, mits dit expliciet bij door TS MTB Adventure is aangeven bij de reisbeschrijving en tevens op de factuur.  

18.3 Indien de garantieregeling van toepassing is en in werking treedt zal het boekingsbedrag worden vrijgegeven aan Stichting Take Over (STO). STO zorgt vervolgens voor de juiste (financiële) afhandeling met de reiziger.

 

Artikel 19 – Overige bepalingen

19.1 Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

19.2 Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

19.3 Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Onverminderd deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien de Organisator de commerciële activiteiten (o.a. reclame) betreffende de overeengekomen Reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet geheel of gedeeltelijk in dat land worden verricht.

19.4 De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

 

Artikel 20 – Disclaimer Mountainbike reis

19.1 TS MTB Adventure is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van een deelnemer tijdens de reis. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om te beslissen of hij of zij in staat is om routes op een mountainbike te rijden. Het staat iedere deelnemer vrij om op elk moment tijdens de reis te beslissen om af te stappen en niet verder te rijden.

19.2 Deelnemer verklaart:
– Geheel op eigen risico deel te nemen aan een Mountainbike reis.
– Verantwoordelijk te zijn voor eigen veiligheid, gedrag en beslissingen.
– Verantwoordelijk te zijn voor eigen materiaal tijdens elke moment van de reis.
– Geen anderen doelbewust in gevaar te brengen.
– Akkoord te zijn dat foto en film opname’s gedeeld kunnen worden op social media en internet.

 

 

Clinics (en Rides)

Artikel 21  – Definities

TS MTB Adventure: De organisator die de Clinic samenstelt en deze aanbiedt.
Clinic en Ride (hierna te noemen Clinic een door TS MTB Adventure georganiseerd programma.

Deelnemer: iedere persoon die met TS MTB Adventure een overeenkomst betreffende een Clinic sluit of wil sluiten en iedere persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om deel te nemen;
Overeenkomst: een overeenkomst inclusief deze voorwaarden waarbij TS MTB Adventure zich jegens de reiziger verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde programma.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

 

Artikel 22  – Deelnemers voorwaarden Clinics

22.1. Toepasselijkheid Deze Deelnemingsvoorwaarden zijn net als de algemene voorwaarden van toepassing op overeenkomsten tussen de Deelnemer en TS MTB ADVENTURE met betrekking tot alle activiteiten die door TS MTB ADVENTURE worden georganiseerd. De Deelnemer gaat akkoord met de volgende deelnemingsvoorwaarden:

22.2. Totstandkoming overeenkomst

Met de digitale aanmeldingen betaling van de activiteit komt een overeenkomst tot stand tussen de Deelnemer en TS MTB ADVENTURE met betrekking tot de activiteit waaraan de Deelnemer wenst deel te nemen.

22.3. Gezondheidsverklaring Deelnemer

De Deelnemer verklaart dat hij of zij in een goede gezondheid verkeert en de conditie heeft om zonder problemen deel te nemen aan de door TS MTB ADVENTURE georganiseerde activiteit. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de beoordeling van zijn of haar capaciteiten. In geval van twijfel neemt de Deelnemer contact op met TS MTB ADVENTURE.

22.4. Verplichtingen Deelnemer ten aanzien van veiligheid

De Deelnemer gedraagt zich op een verantwoordelijke wijze. De Deelnemer volgt de aanwijzingen van instructeurs van TS MTB ADVENTURE op. De Deelnemer draagt tijdens de gehele duur van de activiteit een fietshelm.

22.5. Schade en aansprakelijkheid

De Deelnemer is zich bewust van de risico’s van de activiteiten en doet volledig op eigen risico aan de activiteiten mee. TS MTB ADVENTURE aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor materiële- en/of immateriële- en/of gevolgschade van welke aard dan ook. Schade aan of verlies van eigendommen van TS MTB ADVENTURE of derden toegebracht door de Deelnemer zullen op hem of haar worden verhaald. Bij wangedrag tegenover andere gasten, wandelaars, personeel van TS MTB ADVENTURE en bij wangedrag in het algemeen behoudt TS MTB ADVENTURE zich het recht voor de participatie van de Deelnemer aan de activiteit te beëindigen zonder restitutie van de betaalde activiteitensom.

22.6. Kosten en betaling De kosten voor de activiteit en eventuele nadere voorwaarden, zoals huur van materiaal en consumpties, worden op de site van TS MTB ADVENTURE vermeld. De kosten van de activiteit zijn voordat de activiteit plaatsvindt betaald op een rekeningnummer dat door TS MTB ADVENTURE wordt aangegeven of worden na de clinic voldaan. Restitutie van de betaling is niet mogelijk indien de activiteit korter dan 24 uur van te voren door de Deelnemer wordt gecanceld zonder eerst te overleggen met TS MTB ADVENTURE.

22.7. Foto’s en gebruik

Instructeurs van TS MTB ADVENTURE maken geregeld foto’s tijdens de activiteiten. De deelnemer ka deze opgestuurd krijgen aandenken. TS MTB ADVENTURE gebruikt deze foto’s ook online om haar diensten te promoten (facebook, instagram, website en google bedrijfspagina).

22.8 Voorwaarden per Clinic. Per clinic kunnen er specifieke (deelnemers) voorwaarden worden gesteld boven op deze voorwaarden. Deze zijn digitaal te vinden bij het maken van de boeking,

22.9. Overige bepalingen

In geval van problemen bij de uitleg of toepasselijkheid van deze voorwaarden of problemen van andere aard, zal TS MTB ADVENTURE één en ander zoveel mogelijk in onderling overleg trachten op te lossen. Als dit niet mogelijk blijkt zal het geschil aan de bevoegde rechter te Haarlem worden voorgelegd. Nederlands recht is van toepassing.

 

 

 

 

 

Artikel 23  – Annulering of verplaatsing door deelnemer.

 • Voor Clinics gelden de volgende annuleringskosten bij annulering door Deelnemer
 • tot 4 weken: 25% van de prijs van de prijs van de clinic
 • tot 2 weken: 100 % van de prijs van de clinic
  • Voor Clinics gelden de volgende kosten bij verplaatsing door Deelnemer
 • tot 4 weken: 25% van de prijs van de prijs van de clinic
 • tot 2 weken: 100 % van de prijs van de clinic

 

 

Cadeaubonnen

Artikel 24  – Definities

TS MTB Adventure: De verkoper die Cadeaubonnen aanbiedt.
Cadeaubon:

Koper: iedere persoon die van TS MTB Adventure een cadeau aanschaft

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

 

Artikel 25  – cadeaubonvoorwaarden

In aanvulling op onze Algemene voorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door TS MTB Adventure uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een TS MTB Adventure cadeaubon aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

25.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door TS MTB Adventure uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door TS MTB Adventure en door TS MTB Adventure aangewezen derde partijen.

25.2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan TS MTB Adventure te worden verstrekt. TS MTB Adventure behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door TS MTB Adventure of een door TS MTB Adventure aangewezen derde partij aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan TS MTB Adventure te overleggen.

25.3. Om een Cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het “winkelwagentje” te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als betaalmethode “cadeaubon/redeem coupon” en vul je de exacte code in.

25.4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Cadeaubon. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

25.6. Cadeaubonnen uitgegeven door TS MTB Adventure en/of door TS MTB Adventure aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen

25.7. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

25.8. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

25.9. Op Cadeaubonnen is het herroepingsrecht niet van toepassing. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden.

25.10. De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar in het account van de gebruiker. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de Cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon.

25.11. Van reeds gebruikte Cadeaubonnen is alle informatie m.b.t. code, restwaarde en vervaldatum ook beschikbaar via het accountoverzicht op de TS MTB Adventure website.

Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: creditcard, iDEAL, Paypal of Maestro.

25.12. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

25.13. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

25.14. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

25.15. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.

Gratis folder aanvragen

Vul jouw gegevens in voor een gratis folder met alle details per reis